FANDOMPractice Game

§  Shohoku vs Ryonan > 86 - 87

§  Shohoku vs Takezono > 88 - 70

§  Shohoku vs Ryokofu > 75 - 74 

§  Shohoku vs Jousei > 73 - 72 (#1) 

§  Shohoku vs Jousei (Game not shown Jousei win)(#2) 

§  Shohoku vs Jousei  (Game not shown Tied)(#3) 

Kanagawa Trials

§  Shohoku vs Miuradai > 114 - 59

§  Ryonan vs Takezato > 117 - 64

§  Shohoku vs Takezato > 120 - 81

§  Ryonan vs Kainan > 83 - 89

§  Shohoku vs Ryonan > 70 - 66 

Kanagawa Final

§  Shohoku vs Kainan > 88 - 90

§  Shohoku vs Kakuya > 160 - 24

§  Shohoku vs Kouhata > 103 - 59

§  Shohoku vs Tsukubu > 111 - 79

§  Shohoku vs Shoyo > 62 - 60 

Inter-high Tournament

§  Shohoku vs Toyotama > 91 - 87

§  Shohoku vs Sannoh > 79 - 78

§  Shohoku vs Aiwa (Game not shown Aiwa win) 

§  Kainan vs Bakyusei > 104 – 49

§  Jousei vs Meihou Tech > 56-102